Vendimet

Emrtimi Viti
Vendim per pezullim deri më 30 prill 2020 zbatimi i Vendimit të Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë ref.01 nr.15 i 19 tetorit 2017, i korrigjuar me Vendimin e Ministres nr.0106 të 25 marsit 2020 30/03/2020
Vendim per korrigjimin e Vendimit te MTI-se ref.01.nr.15 e dates 19 tetor 2017(tutje Vendim i korrigjuar) 25/03/2020
VENDIM PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZUARA 27/09/2019
Vendim per shfuqizimin e Vendimit per ndalimin e importit të mjaltit natyral dhe patates nga Republika e Maqedonisë Veriore 05/09/2019
Vendim per ndalimin e importit të mjaltit natyral dhe patates nga Republika e Maqedonisë Veriore 16/08/2019
VENDIM PËR PUBLIKIMIN E LISTËS SË STANDARDEVE TË HARMONIZURA 24/04/2019
Vendim për masën e përkohshme mbrojtëse për importin e pemëve dhe perimeve 24/07/2018
Vendim për taksat për realizimin e aktiviteteve në fushën e tregtimit dhe shërbimeve me mallra strategjike 27/02/2018
Vendimi për marrjen e masën mbrojtëse në importin për material ndërtimor nga argjila 26/02/2018
MTI - Vendim mbi masën përfundimtare për importin e miellit 19102017 26/02/2018
Vendim për aktivitetet e tregtimit të mallrave strategjike 11/03/2014
Vendim për aktivitetet e tregtimit të mallrave strategjike 11.03.2014 11/03/2014
LISTA E MALLRAVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË 22/12/2013
Vendim per listen e mallrave me perdorim te dyfishte 22/12/2013
Vendim per aprovimin e Rregullores për funksionimin e punës së Komisionit për Kontrollin e Tregtisë me Mallra Strategjike 19/12/2013
Vendim Aprovohet lista e përbashket e mallrave me perdorim ushtarak të cilat i nënshtrohen kontrollit shtetëror të importit dhe eksportit 19/12/2013

Prev 1 2 Next