Udhëzimet Administrative

Emrtimi Viti
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MEPTINIS) NR. 01/2020 PËR MBAJTJEN E REGJISTRIT ELEKTRONIK TË PADIVE KOLEKTIVE TË FINALIZUARA ME AKTGJYKIM TË PLOTFUQISHËM 16/04/2020
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 062019 PËR KUSHTET TEKNIKE PËR IMPORT, DEPONIM, SHITJE ME SHUMICË, SHITJE ME PAKICË TË KARBURANTEVE TË NAFTËS DHE PASTRIM TË REZERVUARVE 17/07/2019
UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MTI ) NR. 052019 PËR PËRCAKTIMIN E FORMULARVE STANDARD TË INFORMATAVE PER KONSUMATORËT TE KONTRATAT ME KOHË-NDARJE DHE KONTRATAT E NDËRLIDHURA 05/06/2019
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 04/2019 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË LOGOS TË DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AKREDITIMIT TË KOSOVËS DHE SIMBOLIT TË AKREDITIMIT DHE REFERIMI I TE 28/05/2019
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr.03/2019 PËR KËRKESAT THEMELORE PËR PUNIMET E NDËRTIMIT, DEKLARATËN E PERFORMANCËS SË PRODUKTEVE TË NDËRTIMIT, SISTEMET E VLERËSIMIT DHE VERIFIKIMIT TË QËNDRUSHMËRISË SË 13/05/2019
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 02/2019 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 16/2016 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E PENGUT, TAKSAVE DHE SHËRBIMET TJERA 11/04/2019
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 01/2019 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË FLAMURIT MBI ORIGJINEN E PRODUKTIT 15/02/2019
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr.19/2018 PËR PËRMBAJTJEN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR FILLIMIN E HETIMEVE PËR MASA MBROJTËSE NË IMPORTE 21/12/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 182018 PËR FORMULARIN PËR INFORMACIONIN, KOHËN DHE PROCEDURAT E ZBATIMIT TË TËRHEQJES NGA KONTRATAT NË DISTANCË DHE JASHTË OBJEKTIT AFARIST 18/12/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV(MTI) NR. 17/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 07/2018 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË LICENCIMIT PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË VEPRIMTARI NË SEKTORI 05/12/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 16/2018 PËR KOMITETE TEKNIKE 29/11/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 14/2018 PËR KËRKESAT TEKNIKE DHE METROLOGJIKE PËR TRANSFORMATORËT MATËS TË GRUPEVE MATËSE PËR MATJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE 15/11/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.13/2018 PËR PROCEDURËN E TRAJTIMIT TË ANKESAVE NGA DEPARTAMENTI PER MBROJTJEN E KONSUMATORIT 13/11/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 12/2018 PËR CAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE PËRDORIMIT TË LOGOS SË DEPARTAMENTIT PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT 22/10/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 11/2018 PËR PËRCAKTIMIN E TAKSAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA AGJENCIA PËR REGJISTRIMIN E BIZNESEVE 19/10/2018
UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) Nr. 10/2018 PËR LOGON E AGJENCISË KOSOVARE TË STANDARDIZIMIT 15/10/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next